nl

Further
Information

Gegevensbeschermingsbepalingen

De firma Wirecard AG en haar dochterondernemingen (Wirecard Groep), met inbegrip van de Wirecard Bank AG, bieden hun klanten producten en diensten rond het elektronische betalingsverkeer. Het doel bestaat erin, wereldwijd voor ondernemingen en consumenten de veilige en vlotte afhandeling van elektronische betalingen mogelijk te maken. Veiligheid en bescherming van de persoonsgegevens behoren tot de belangrijkste aspecten bij de afhandeling en verwerking van betalingen. Daarom heeft de Wirecard Groep in het bijzonder aandacht voor hoge standaards op het gebied van gegevensbescherming.

Wirecard Bank AG (Wirecard) exploiteert de websites www.wirecardbank.de en www.wirecardbank.com (samen de "websites"). De volgende gegevensbeschermingsbepalingen beschrijven, welke informatie er verzameld wordt wanneer een internetgebruiker de websites bezoekt, voor welke doeleinden deze informatie verzameld wordt en hoe Wirecard van de informatie gebruik maakt. Deze informatie omvat persoonsgegevens, zoals in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (VO (EU) 2016/679) ("AVG") gedefinieerd als alle informatie die op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon ("betrokken persoon") betrekking heeft; als identificeerbaar wordt een natuurlijk persoon beschouwd die direct of indirect, in het bijzonder door toewijzing aan een karakteristiek, geïdentificeerd kan worden.

1. Verantwoordelijke instantie

Verantwoordelijke instantie als bedoeld in de AVG en de Duitse Wet inzake gegevensbescherming ("BDSG") is de Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, D-85609 Aschheim (Wirecard).

2. Algemeen

Op deze website stellen wij informatie over de door de firma Wirecard aangeboden diensten en een contactformulier ter beschikking. Bovendien bieden wij onze klanten de mogelijkheid om in hun persoonlijk e-banking domein in te loggen doordat ze na het inloggen doorgeschakeld worden naar een portaal, waar ze toegang tot hun bankinformatie hebben. Wirecard exploiteert deze websites in overeenstemming met de bepalingen van de AVG, de Duitse wet inzake Gegevensbescherming, de Duitse Telecommunicatiewet (TMG) en alle andere op het gebied van de gegevensbescherming relevante voorschriften.

3. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in het tussengeheugen van uw internetbrowser opgeslagen worden om dit te herkennen. Wirecard maakt gebruik van verschillende cookies en stelt bijkomende informatie over deze cookies op https://www.wirecard.com/privacy-policy/cookies ter beschikking. Over het algemeen maken wij gebruik van cookies die voor de werking van de websites noodzakelijk zijn – tegen het gebruik van deze cookies kunt u niet ingaan. Aanvullend maken wij gebruik van cookies die de functionaliteit van de website en het gebruik daarvan verbeteren, zoals bv. om het gebruik van de website voor gebruikers te vereenvoudigen en om ze individueler te kunnen vormgeven. U kunt uw individuele instellingen in paragraaf 5 kiezen of uw webbrowser zodanig configureren, dat u bij de opslag van een cookie geïnformeerd wordt of dat er tegen de opslag van cookies ingegaan wordt. Bijkomende informatie daarover is aanvullend via de helpfunctie van de gebruikte webbrowser te vinden. In ieder geval vestigen wij er uitdrukkelijk de aandacht op dat sommige gedeelten van deze websites zonder cookies eventueel niet meer foutloos functioneren.

Meer gedetailleerde informatie over de gebruikte cookies is te vinden op https://www.wirecard.com/privacy-policy/cookies.

4. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens en van nog andere gegevens bij het bezoek aan onze website

4.1. Anonieme gebruikmaking van internetpagina’s

De gebruikmaking van de websites is zonder vermelding van persoonsgegevens mogelijk. Voordat ze opgeslagen en gebruikt worden, worden automatisch verzamelde gegevens in principe geanonimiseerd (in dit verband verwijzen wij naar de hiernavolgende paragraaf 4.2).

4.2. Automatisch verzamelde niet-persoonsgebonden gegevens (logfile-informatie)

Bij het bezoek aan deze websites wordt er – zoals gebruikelijk op het internet – zogenaamde logfile-informatie geprotocolleerd. Deze niet-persoonsgebonden gegevens worden door uw internetbrowser automatisch overgemaakt. Het gaat daarbij in het bijzonder om volgende gegevens: IP-adres (waarbij de laatste twee cijferblokken onmiddellijk gewist worden), bezochte webpagina’s op de website, datum en tijd van het bezoek, cookies, gebruikte browser, besturingssysteem van de betreffende computer, taalinstellingen en overgedragen gegevenshoeveelheid. Met het oog op de opbouw van de verbinding, de veiligheid van het systeem en de technische administratie vindt de verwerking van de logfile-informatie prioritair plaats.

Voor het overige wordt logfile-informatie uitsluitend in geanonimiseerde vorm opgeslagen en statistisch geanalyseerd om deze websites continu te verbeteren, om ze aan de interesses van de bezoekers aan te passen en om fouten sneller te vinden resp. te verhelpen (in dit verband verwijzen wij naar de hiernavolgende paragraaf 5). Logfile-informatie wordt door Wirecard omwille van de veiligheid (bv. ter opheldering van handelingen van misbruik of fraude) voor de duur van maximaal zeven dagen opgeslagen en daarna gewist. Gegevens wier opslag voor bewijsdoeleinden noodzakelijk is, vormen een uitzondering op de schrapping totdat het betreffende incident opgehelderd kan worden.

4.3. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens van onze klanten

De websites voorzien registratie- resp. inlogmogelijkheden. In deze gevallen geldt het volgende: in het kader van een inlogprocedure verzamelen wij van u de voor uw toegang tot uw e-banking informatie noodzakelijke persoonsgegevens, zoals bv. uw naam, uw e-mailadres en uw firma en ook nog andere informatie, zoals bv. uw alias/VR-identificatie en pin, om u te identificeren. Deze gegevens gebruiken wij primair ter identificatie van uw persoon opdat u in uw e-banking account kunt inloggen. Voor andere doeleinden worden uw gegevens slechts verwerkt, voor zover u ons hiervoor toestemming gegeven hebt of voor zover wettelijke bepalingen dit toelaten. Indien u bijkomende informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van e-banking wenst, vindt u deze in de bij opening van het account ontvangen informatie of kunt u ons contacteren op data.privacy[at]wirecard.com.

4.4. Gebruik en doorgave van persoonsgegevens

Het gebruik van uw persoonsgegevens vindt alleen voor de genoemde doeleinden en in de voor het realiseren van deze doelstellingen noodzakelijke omvang plaats. Een doorgave aan derden gebeurt – voor zover deze al helemaal plaatsvindt – alleen in het kader van de wettelijke richtlijnen. Een overmaking van persoonsgegevens aan overheidsorganen en autoriteiten gebeurt alleen in het kader van dwingende nationale rechtsvoorschriften of indien de doorgave ingeval van handelingen van misbruik of fraude met het oog op de juridische – of strafvervolging noodzakelijk is. Een overmaking voor andere doeleinden – in het bijzonder met het oog op de handel in adressen – is uitgesloten.

5. Webanalyse

Om de vormgeving van deze websites continu te verbeteren, om deze aan de interesses van de bezoekers aan te passen en om fouten sneller te vinden resp. te verhelpen, wordt er logfile-informatie (betreffende deze gegevens verwijzen wij naar hoger vermelde paragraaf 4) onder een pseudoniem in zogenaamde gebruiksprofielen samengesteld en statistisch geanalyseerd. Hiervoor worden er cookies gebruikt (betreffende cookies verwijzen wij naar hoger vermelde paragraaf 3). Het IP-adres wordt slechts verkort, namelijk zonder de laatste beide cijferblokken, opgeslagen en verwerkt. De verzamelde gegevens worden zonder de afzonderlijk verleende toestemming van de bezoeker noch gebruikt om deze persoonlijk te identificeren, noch met persoonsgegevens over de houder van het pseudoniem bijeengebracht. Deze gegevens worden evenmin aan derden doorgegeven. De gegevens worden gewist zodra de opslag daarvan voor de webanalyse niet meer noodzakelijk is.

Voor de hierboven beschreven webanalyse maakt Wirecard gebruik van technologieën van de firma etracker GmbH, Erste Brunnenstr. 1, D-20459 Hamburg (www.etracker.com). Er worden daarbij cookies gebruikt die een statistische analyse van de gebruikmaking van deze website door haar bezoekers en tevens de weergave van gebruiksgerelateerde inhoud of reclame mogelijk maken.

De daardoor tot stand gebrachte gegevens worden in opdracht van etracker uitsluitend in Duitsland verwerkt en opgeslagen en zijn daardoor onderworpen aan de strikte Duitse en Europese wetten en standaards op het gebied van de gegevensbescherming. etracker werd in dit verband onafhankelijk getest, gecertificeerd en met het gegevensbeschermingskwaliteitslabel ePrivacyseal onderscheiden.

De gegevensverwerking volgt op basis van de wettelijke bepalingen van het art. 6 lid1 letter f (gerechtvaardigd belang) van de Europese AVG. Wij streven er in de zin van de Europese AVG (gerechtvaardigd belang) naar, ons online-aanbod en onze website te optimaliseren. Omdat wij de privacy van onze bezoekers belangrijk vinden, worden de gegevens die mogelijkerwijs een verwijzing naar een individu toelaten, zoals het IP-adres, registratie- of apparaatidentificaties, zo vroeg mogelijk geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. Een ander gebruik, het bijeenbrengen met andere gegevens van etracker, of een doorgave aan derden vindt niet plaats.

Om de registratie van uw gegevens door middel van etracker door deze Wirecard website te verhinderen, kunnen gebruikers op de volgende link klikken: etracker annulering

6. Contactformulier

Wij bieden op de websites een contactformulier aan. De firma Wirecard slaat de haar met de verzending van het ingevulde formulier ter beschikking gestelde persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) in haar Customer Relationship Management System („CRM System“) op. Wirecard maakt gebruik van deze persoonsgegevens

om op uw vraag naar contact te antwoorden;
ter ondersteuning van onze interne bedrijfsdoeleinden, namelijk gegevensanalyses, revisies, ontwikkeling van nieuwe producten, verbetering van deze website, verbetering van onze diensten, waarneming van gebruikstrends en vaststelling van de doeltreffendheid van onze reclamecampagnes (alleen in geanonimiseerde vorm);
om eventueel handelingen van misbruik of fraude te vermijden en om deze aan het licht te brengen.
De via het contactformulier verzamelde gegevens worden niet aan derden voorgegeven.

7. Rechtsgrondslagen van de verzameling, de verwerking en het gebruik

Het merendeel van de hierin beschreven verzameling, verwerking en gebruikmaking gebeurt voor onze rechtmatige belangen of om uw (aan)vragen te beantwoorden. Voor zover u de mogelijkheid hebt om in uw e-banking account in te loggen, verzamelen en verwerken wij deze informatie om onze contractuele verplichtingen tegenover u na te komen.

8. Gegevensverwerking

Wirecard doet bij de verzameling resp. verwerking van gegevens beroep op dienstenleveranciers, zo kan bijvoorbeeld een dienstenleverancier de opdracht gegeven worden, voor deze websites in technisch opzicht zorg te dragen of om vragen naar contact te beantwoorden. Dienstenleveranciers worden alleen in opdracht en op instructie van Wirecard werkzaam (zogenaamde orderverwerking).

9. Bewaring

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit voor de realisatie van de doelstellingen, waarvoor ze verzameld werden, noodzakelijk is en dit afhankelijk van wettelijke bewaarplichten, in het bijzonder gebaseerd op fiscaal recht of vanuit boekhoudkundige oogpunten.

10. Gegevensveiligheid

Ter bescherming van de persoonsgegevens tegen verlies, vervalsing of kennisneming door onbevoegde personen passen wij gepaste organisatorische, technische en administratieve maatregelen toe. Wirecard maakt gebruik van firewalls om een onbevoegde toegang tot de servers te verhinderen en de servers bevinden zich op een veilige plaats in Duitsland, tot welke alleen geautoriseerd personeel toegang heeft. Om de voor de gegevensbescherming relevante wetten na te leven, werden al onze medewerkers en ook alle bij de gegevensverwerking betrokken personen verplicht, met persoonsgegevens vertrouwelijk om te gaan.

11. Externe links

Op de website worden deels webpagina’s van andere aanbieders als link aangegeven om de bezoeker uitgebreide informatie ter beschikking te kunnen stellen. Wirecard heeft geen invloed op de vormgeving van deze webpagina’s en is niet verantwoordelijk voor de daar aangeboden inhoud. De principes van deze gegevensbeschermingsbepalingen gelden niet voor de hoger vermelde externe webpagina’s.

12. Rechten van betrokkenen

Conform de AVG heeft de bezoeker als betrokken persoon bepaalde rechten, in het bijzonder het recht op informatie, rectificatie, aanpassing en schrapping van de persoonsgegevens die Wirecard over hem/haar opslaat.

Indien u deze rechten wenst te laten gelden, kunt u dit doen op https://www.wirecardbank.com/service-center/.

U kunt bovendien tegen de verwerking ingaan, ons tot de beperking van de verwerking aanmanen en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens eisen. Deze rechten kunt u eveneens doen gelden op https://www.wirecardbank.com/service-center/.

Evenzeer kunt u een eventuele toestemming te allen tijde herroepen indien wij uw persoonsgegevens met uw toestemming verzameld hebben en verwerken. De herroeping van uw toestemming heeft geen invloed op de wettelijkheid van eender welke verwerking vóór uw herroeping en beïnvloedt ook niet de verwerking die op een andere juridische grondslag dan uw toestemming plaatsvindt.

Ingeval van klachten over de door ons uitgevoerde verzameling of verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich tot de gegevensbeschermingsautoriteit richten. Gelieve ons via het hiernavolgend vermelde e-mailadres te contacteren, voor zover u hierover bijkomende informatie nodig hebt.

13. Wijziging van onze gegevensbeschermingsverklaring

Wij behouden ons het recht voor, onze veiligheids- en/of gegevensbeschermingsmaatregelen te wijzigen resp. aan te passen, voor zover dit wegens de technische ontwikkeling of ten gevolge van wetswijzigingen noodzakelijk of bevorderlijk is of indien wij van mening zijn dat de wijzigingen voor de veiligheid van de gegevens en/of onze IT-omgeving noodzakelijk of nuttig zijn. In deze gevallen zullen wij ook deze informatie dienovereenkomstig aanpassen. Gelieve daarom de telkens actuele versie van deze gegevensbeschermingsbepalingen in acht te nemen.

14. Contactinformatie

Gelieve ingeval van vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de gegevensbescherming bij Wirecard tot het e-mailadres data.privacy[at]wirecard.com te richten. Aan dit adres kunt u ook suggesties of klachten richten.

De gegevensbeschermingscoördinator van de firma Wirecard kunt u via data.privacy[at]wirecard.com bereiken.